گوه آبیاری زیر سطحی بلند

آبیاری زیر سطحی مصرف آب کشاورزی را حدود بیست درصد…

View more

گوه آبیاری زیر سطحی کوتاه

View more

دریچه محافظ رایزر لولا دار

View more

لوله محافظ رایزر

           

View more

دریچه محافظ رایزر دو تکه

View more

خرطومی انتقال آب پلی اتیلن

View more