توت و شاهتوت

(12 مرداد 98)به درخت توت پایین خانه در بخش وسط باغچه برای چندمین بار پیوند زده شد. ولی اینبار از نوع پیوند jon زده شد .

یک پیوند عمودی و یکی هم در پایین .

نوع شاهتوت از همسایه گرفته شده است که شاهتوت پاییزه است .

تمام موارد رطوبت و استرلیزه نیز رعایت شد .

تصویر زیر یک هفته پس از پیوند باز شده و مورد بازدید و عکاسی قرار گرفته است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوند دیگری در پایین درخت زده شده است که در تصویر زیر دیده می شود :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به دلیل انباشته کردن بیش از حد خاک اره خیس و در نتیجه ازدیاد بیش از حد رطوبت ، هر دو در حال گندیدن بودند که خاک اره ها خالی و یکی دو روز رها شد .

در تاریخ 2 شهریور 98 هر دو پیوند کوتاه شدند و پاکت درپوش به صورت معمولی برای حفاظت از سرمای شب قرار داده شد .

این دو پیوندک ، بیش از حد بلند بودند و اگر با یکی دو جوانه کار شده بود تا حالا به رشد افتاده بودند.

ضمنا مقداری هم از درخت توت میزبان سر برداری شد تا فشار شیره به پیوندها افزایش یابد .