سیاست کلی

حذف قاطعانه شاخه های بیمار و آفت زده و نیمه سالم

حذف درختان کوچک و نیمه سالم و تمرکز روی درخت های کمتر ولی بزرگتر و سالم تر

 

به سمت آبیاری اتوماتیک وزیر سطحی با احداث مخزن در اولین فرصت حرکت کرد.

به سمت محلول پاشی اتوماتیک و پا کوتاه کردن درخت ها رفت .

 

کسب در آمد را به گوه و دریچه و احتمالا تجهیزات پیوند به روش jon دید و آنها را جدی گرفت .

 

گردو و گیلاس را محور قرار داد . و روی احیای درختان کهنسال و به روز آوریشان و ارائه خدماتش حساب باز کرد .

 

روی دو رقم گردوی چندلر و معادل گرمسیری اش حساب باز کرد و برای تکثیر و پیوند گیری از آنها آمادگی لازمه را داشت .