سیب ها Si

سیب ها در دو سه نوع هستند : زرد ، قرمز سفید