محلول پاشی و تغذیه تنه ای

محلول پاشی و اهمیت آن

محلول پاشی اگر فقط تغذیه باشد برایم قانع کنند نیست . زیرا کاری سخت و مداوم است .

ولی تغذیه تنه ای را می توان هر هفته براحتی انجام داد .

محلول آب مقطر و ان پی کای 20 درصدی و اندکی هیومیک و گرگرد زر کوه تا به 25 درصد برسد و هر هفته حدود ده سی سی به درختهای بزرگ تزریق کرد .

صد تا درخت که می شود حدود یک لیتر .

 

اما محلول پاشی هر هفته با دستگاه و پمپ و …. کاری مشگل و پر زحمت است .

مدیریت آفات و تغذیه درختان البته ایجاب می کند که برای محلول پاشی هم یک فرجه ای باز کرد .

تذکر : محلول پاشی حتما باید با دوز پایین انجام شود ، زیر یک درصد .

 

محلول پاشی می تواند جای کود و سم پاشی را بگیرد .