مدیریت خاک و کود

کود یا غذا دادن برای تقویت خاک و در نهایت تقویت درخت را با سه روش انجام می دهیم :

محلول پاشی

تغذیه تنه ای

دفن علف های هرز در سایه انداز درخت

 

شخم و هوا دهی و دفع علف های هرز نیز انجام می گردد.