نقشه لوله کشی و آبیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسیر لوله و آبیاری سیب ها و گلابی ها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از این تاریخ ( بعد از برداشت گیلاس ها ینی 20 مرداد 98) هر ده روز یکبار آبیاری انجام خواهد شد .

ولی سیب و گلابی و به هر هفته آبیاری نیاز دارند . لوله کشی مستقل به این خاطر انجام شده است .