پیوند های انجام شده به روش jon

پیوند گردو پر بار به گردو معمولی (اینجا)

پیوند گلابی شامیوه به گلابی معمولی( اینجا)

پیوند گلابی به سیب (اینجا)

پیوند سیب به سیب( اینجا)

پیوند شاهتوت به توت( اینجا)