گردو ها- Ge

نام و مکان گردو های محلی

 

 

گزارش پیوند ها : در تاریخ 27 تیر 98 با روش پیوند جوناتان تعدادی پیوند از درخت گردوی 10 به این گردو ها زده شد:

به گردوی 23 چهار پیوند با رعایت حفظ رطوبت ، این درخت پاییز گذشته از ارتفاع یک متری بریده شده بود و هیچکدام از پیوندهای اسکنه ای نگرفته بودند و درخت با زدن یکسری شاخه ای انبوه و تازه شروع به رشد کرده بود .

این درخت ، بار کم و ریزی  داشت و قطر بدنه در ارتفاع یک متری حدود 13 سانت  بود.

 

همچنین به گردوی 13 نیز سه پیوند زده شد . و نیز به گردوی 16 – 18 – 20 نیز هرکدام یکی زده شده است .

 

گزارش آفت کرم خراط :در تیر ماه امسال 98 متوجه حمله کرم خراط روی درخت های گردو شدم و کارهای زیر را در طی سه هفته گذشته انجام شد : تقویت درخت های 18-19-20-13-16   با محلول npk20،20 ،20 از طریق تنه یک در هزار و مخلوط کردن اسانس های متنوع از عرق نعنا گرفته تا گزنه و اسانس بوی طالبی و اکالیپتوس .

و نیز تله آیز پروانه نیز نصب شده است که باید اصولی تر و با تعداد بیشتر انجام شود .

3 مرداد 98  به گردوی 11 سه پیوند عمودی و یکی از پهلو از نوع پیوند jon زده شد . کیفیت کار معمولی بود دوتا از پیوندک ها مال امسال بودند و یکی با پایه شاخه دو ساله بود . مایع محلول حفظ رطوبت هم از نوع یک در هزار محلول ان پی کا بود .

 

3 مرداد 98 یک پیوند jon  به گردوی 13 مایل( از درخت 10) کیفیت دستی و نسبتا خوب و رعایت رطوبت با بستن پاکت هم شد . پیونک با پایه دو ساله و شاخه امسال بود ، مایع حفظ رطوبت  هم ازمحلول یک در هزار npk بود .

 

12 مرداد 98…. به گردوی 23 چهار پیوند عمودی از نوع JON زده شده . با رعایت کلیه موارد حفظ رطوبت و …. از گردوی 10 کیفیت خوب اجرا شد .

تصویر زیر مربوطه به گردوی 11 می باشد که در 3 مرداد 98 پیوند انجام گرفته است . ظاهر پیوند ها آماده رشد شده اند . پس از عکس برداری رعایت حفظ رسوبت و پوشاندن با نایلون هم انجام شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 مرداد 98 پنج پیوندj عمودی چندلر به درخت گردوی 14 پس از کوتاه کردن زده شد .( چهار تا چندلر یکی گرده افشان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 مرداد 98 یک پیوند گردوی j  به درخت25 بصورت عمودی پس از کوتاه کردن زده شد .

 

29 مرداد 98 : پیوند های گردوی 11 و گردوی 23 که بصورت عمودی زده شده بود به دلیل رطوبت بیش از حد که بوسیله خاک اره خیس پوشانده شده بودند در حال گندیدن بودند .

ظاهرا رشدشان متوقف شده بود که خاک اره ها خالی شدند و پی از یکی دو روز هوا خوری با نایلون با هدف محافظت از سرمای از راه رسیده پوشانیده شدند . به احتمال زیاد اگر رطوبت بیش از حد ایجاد نمیشد و سرمای زود رس هم نبود باید جوانه ها رشدشان را شروع کرده بودند .