سیب و گلابی و به

نمای درختان سیب ، گلابی ، به

 

 

در تاریخ 11 مرداد  با برش بخشی از سر گلابی 11 و رسیدن به فضای مرطوب تنه چهار پیوند عمودی از گلابی 10 مطابق شکل زیر زده شد :

ضمنا یک پیوند جانبی مایل از نوع jon هم به یک درخت سیب زده شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==========================================================

30 تیر 98 چند پیوند مایل jon از گلابی شا میوه 10 به 11زده شد که در عکس زیر یکی جوانه زده است . تاریخ جوانه 12 مرداد است . پیوند ها بصورت معمولی و بدون رعایت رطوبت انجام شده بود ولی فشار شیره نباتی به علت برش درخت در قسمت بالا زیاد بوده است .

به این ترتیب ، انتظار می رود که پیوندهای عمودی jon در گلابی که همه چیزش رعایت شده باشد در مدت کوتاهتری به جوانه زنی بیافتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 مرداد 98 جوانه دوم در بدنه گلابی 11 مشاهده شد ( جوانه بشدت به بدنه درخت نزدیک بوده و حتی بدون کیسه و رطوبت هم توانسته رشد کنه )

سیب های 26 … 27 …28 …29 …30…31 پانسمان و شدند .

درخت سیب 30 که در تصویر دیده میشود شاخه های اضافی و مریض هم زده شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به سیب 29 پس از سبک کردن شاخه های بالایی چهار پیوند jonزده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 مرداد 98  به درخت های سیب 20 – 21 – 22 -23 بیش از 20 عدد پیوند از گلابی شا میوه زده شد و نیز بدنه های آنها پانسمان گردید و شاخه های اضافی هم تا حدی کم شد .

پای هر کدام هم یک حوزچه کوچک کنده شد تا آّ را بصورت اختصاصی به آنها داد .

به هر کدام از این پیوندها محلول محرک رشد ریشه ( ان پی کا و عرق دارچین یک در هزار توان دهی شده ایکس دو )هم زده شد بعد به تنه متصل گردید .

چند روز دیگر همه آنها در توری محافظ پیچیده خواهد شد . در حال حاضر رو باز هستند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 مرداد 98 سیب های قسمت b لوله کشی و پانسمان و مرتب سازی شد :