گیلاس Gi

نقشه درخت های گیلاس قدیمی 🙁 گزارش تیر ماه 98)

 

گیلاس 10 — قطر 20 — میوه درشت ….

گیلاس 11— قطر 20 —– میوه متوسط— درخت کج دو شاخه

گیلاس 12 —- قطر 25 —- ریز و پر بار— درخت کج

گیلاس 13 — قطر 10 — میوه ریز  و درخت کوچک

گیلاس 14 — قطر تنه 10 — درخت کوچک …. میوه درشت

گیلاس 15 —- قطر 20 — میوه درشت—- تقریبا سالم پر بار

گیلاس 16 — قطر 15 —- میوه پر و درشت— تقریبا سالم پر بار

گیلاس 16.1….

گیلاس 17 —- قطر 20 — میوه درشت — درخت خوب و ایستاده و سالم  دحال خشک شدن به دلیل چکه شیر آب

گیلاس 18 — قطر 15 — میوه متوسط ولی پر بار یک شاخه شکسته از بار زیاد و شاخه قد کشیده هرس نشده … درختی کج

گیلاس 19 —- قطر 15 —- درشت پر بار— قد دراز

گیلاس 20 —- قطر 15 — میوه زرد رنگ — پر بار

گیلاس 21 — قطر 15 — کج  — میوه خوب و درشت

گیلاس 22 — قطر 15 — کج — میوه متوس و پر بار—درخت سالم  و کج  با بار خوب  —- قد دراز  میوه درشت

گیلاس 23 — قطر 10 —- کج ….. میوه متوسط و پر بار— تدرخت نیمه سالم — کح بار خوب و قدر دراز

گیلاس 24 —- قطر 7 —- میوه درشت  وپر بار ……. درخت کوچک

گیلاس 25— قطر 10 —- درخت کوچک —- میوه درشت و پر بار—- دراز

گیلاس 26 —- قطر 10 —- درخت کوچک —- میوه درشت— دراز

گیلاس 27 —- قطر 10 —- درخت کوچک —- میوه درشت

گیلاس 28 — قطر 15 سانت * دو تا —– میوه کم و معمولی — درخت سالم و بزرگ که بوسیله درخت گردو خفه شده است

گیلاس 28.1….

درخت 29 — قطر 20 —- درخت خوب سالم و بزرگ — میوه کم بار خفه شده بوسیله گردو و گلابی— دراز

درخت 30 —- قطر 20 — وضعیت درخت خوب —- میوه متوسط درشت—- دراز

گیلاس 31 —- قطر 25 —- درخت بیمار —– میوه کم بار و درشت—- پیوند میخواد باید تست بشه

گیلاس 32 —- قطر 25 —– نیمه سالم … بار کم و درشت

گیلاس 33 —- قطر 25 —- خشک و نیمه سالم

گیلاس 34 —-قطر 25 … خشک داغون

گیلاس 35—قطر 12 ، کم بار …. پایه البالو شیرین ….و در زیر گردو و گلابی و گیلاس

گیلاس 36….قطر 17 …. تقریبا سالم ….بار خوب … قد دراز …. بالاها مریض

گیلاس 37 —– قطر 20 —- نیمه سالم و کم بار

در 4 مرداد 98درخت های …31…32….33…37…38…39….40  نیزتا ارتفاع حدود پانسمان شدند که بقیه هم انجام خواهد شد.با هدف کنترل بیماری و حفظ درخت و حذف شاخه های بالایی بیمار و نیز پیوند زدن در بخش های پایینی درخت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیلاس 38 —– قطر 20 —– نیمه سالم و کم بار

گیلاس 39 —– قطر 25 —– سالم و کم بار— درشت نیمه سالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیلاس 40 —– قطر 25 —- مریض و پر بار….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیلاس 41 —- قطر 10 —- مریض و درشت و کم بار

گیلاس 42 —- قطر 10 —- کج و دشاخ و کوچ و نیمه سالم

گیلاس 43— قطر 20 —- درشت و بار متوسط …. نیمه سالم …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیلاس 44 — قطر 20 — رسیدگی میخواد

گیلاس 45 —- قطر 25— کم بار— رسیدگی میخواد

گیلاس 46 — قطر 20—مریض و نیمه خشک و میوه درشت

گیلاس 47— قطر 10 … تک شاخه …. میوه خوبه

گیلاس 48— قطر 15 —- درخت سالم و کم بار درشت خوب

گیلاس 49— قطر 20 —- بیمار و نیازمند رسیدگی —-درشت و کم بار

گیلاس 50 —قطر 20 —- بیمار و نیازمند رسیدگی … درشت کم بار

گیلاس 51— قطر 10 سانت — وضعیت درخت خوبه — پر بار و ریزه

گیلاس 52—قطر 10—- مریض میوه متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیلاس 53—-قطر 15 — مریض میوه متوسط

گیلاس 54—-قطر 15 — مریض میوه متوسط

گیلاس 54.1…..

گیلاس 55— قطر 20 —- پر بار و درخت سالم

گیلاس 56—- قطر 15 …درخت کوچک و بیمار و میوه خوب و درشت

گیلاس 57—- خوب و درشت و سالم — قطر 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیلاس 58—-خوب درشت و مسالم— کج قطر 10

گیلاس 59—- میوه خوب و درشت و—-قطر 10 — مریض

گیلاس 60—- درخت بزرگ و خوب و سالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیلاس 61 — قطر 20 — مریض — درخت بزرگ و میوه درشت

گیلاس 62 — قطر 8 سانت — زیر گردو … میوه متوسط

=======================================================

12 مرداد 98

گیلاس 33 تا ارتفاع 1.5 متری با مخلوط گوگرد زرد کوه و سریش و آهک پپانسمان شد و چند شاخه خشک بریده و چهار پیوندJON در پایین زده شد.

همینطور گیلاس 36…37…38…40…29…30…

پیوند ها از درختان خوب و نیز گیلاس زرد رنگ بالای باغچه بودند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=======================================================

در تاریخ 15 مرداد 98 در بخش v پای گیلاس ها را حوزچه سازی کردیم که رطوبت و آب به طوقه درخت نرسد و کنترل بیشتری برای مبارزه با قارچ داشته باشیم . و نیز لوله کشی برای آبیاری قطره ای انجام شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 مرداد 98 ( تصویر زیر ) به گیلاس 38 زده شد . پیوند ها یکی از گیلاس زرد و یکی هم از گیلاس 15 بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشکال مهمی که در یک سری از پیوند ها هست فشار شیره است که باید به نوعی تامین گردد یا مصنوعی و کمکی یا تامین شدن بوسیله خود درخت .