ژئو گرید

ژئوگرید ها :
مصالح پلیمری شبکه ای هستند که کاربردهای اصلی آنها در مسلح کردن خاک است.البته در برخی از موارد برای جداسازی و فیلتراسیون هم به کار میروند

انواع ژئوگریدها:
ژئوگرید ها با توجه به دو آیتم الف)مواذتشکیل دهنده  ب)نحوه تولید    میتوان طبقه بندی کرد

الف) مواد تشکیل دهنده:
انواع پلیمرهایی که در تولید ژئوگریدها به کار میروند عبارتند از:
پلی پرو پیلن (pp):
ارزانترین نوع پلیمر در ساخت ژئوگرید ها میباشد . مقاومت این نوع از ژئوگرید ها پس از خزش به کمتر از یک سوم کاهش پیدا میکند.
پلی اتیلن (PE):این نوع پلیمرها جهت تولید ژئوگرید نسبت به پلیمرهای PPاز محبوبیت بیشتری برخوردارند و مقاومت خزش آنها 36 درصد مقاومت نهایی آن میباشد و ذر انواع محیط های شیمیایی قابل استفاده میباشند.
پلی استر (PET):این نوع پلیمرها کمترین کاهش مقاومت در اثر خزش را دارد و مقاومت آن پس از خزش به 5/63 درصد مقاومت نهایی میرسد.
استفاده از ژئوگریدهای پلی استری در محیط های قلیایی توصیه نمیشود.

ب) نحوه تولید :
سه روش عمده برای تولید ژئوگرید ها وجود دارد

  • ژئوگریدهای بافته شده:

ازبافته شدن الیاف پلی استر به یکدیگرو پوشش آنها با پلیمر PVCبوجود میایند.مهم ترین مزیت آنها کرنش پایین و مقاومت بالا در برابر خزش و سهل الاجرا بودن میباشد.

  • ژئوگرید های تزریقی:

ژئوگریدهای پلی اتیلنی و یا پلی پروپیلنی به این روش و یا اکسترودی تولید میشوند.

  • ژئو گرید های اتصالی

به صورت تسمه های تزریقی در جهت های طولی و عرضی روی هم قرار داده شده و از طریق نوارهای طولی و عرضی به هم اتصال پیدا میکنند.

مکانیزم درگیری ژئو گرید ها به ذو روش میباشد

  • اصطحکاکی (Friction):اصطحکاک بین خاک و ژئوگرید
  • قفل و بست (Interlocking):فرو رفتن مصالح قرضه داخل ژئوگریدها