کانال ها

کانال های انتقال آب ، از جمله مواردی است که با استفاده از ژئو ممبران می توان از نشت و هدر رفت آب به صورتی گسترده جلوگیری نمود .

 

یکی از سریعترین و کم هزینه ترین روشها در آببندی کانالهای انتقال آب ، بهره گیری از ژئوممبران است . هر چند که در مقایسه با کانالهای بتونی ژئوممبران حرفی برای گفتن ندارد ، اما در بخش هایی که اجبار به کانال خاکی است و هدر رفت آب مهم است بهترین گزینه ژئوممبران می باشد .