گوه آبیاری زیر سطحی بلند

آبیاری زیر سطحی مصرف آب کشاورزی را حدود بیست درصد نسبت به آبیاری های تحت فشار و روی سطحی ، کمتر می کند . لذا ابزار و ادوات این شیوه آبیاری به روش های گوناگونی توسعه پیدا کرده است .